Oferta

Oferujemy pełną gamę usług z zakresu zarządzania i administrowania Wspólnotami Mieszkaniowymi, świadczonych rzetelnie i sprawnie według najlepszych i nowoczesnych standardów.


ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG:

  • Zarządzanie
  • Administrowanie
  • Obsługa księgowa (rozliczanie)
  • Obsługa prawna
  • Windykacja naleŜności
  • Obsługa techniczna
  • Utrzymanie czystości
  • Ochrona
  • Kompleksowa obsługa remontów (planowanie, realizacja, nadzór zapewnienie źródeł finansowania,)

 

Proponowany powyżej zakres oferowanych usług może zostać odpowiednio zmodyfikowany stosownie do potrzeb Klienta, stanu technicznego nieruchomości oraz innych ważnych okoliczności i podlega potwierdzeniu w umowie o  administrowanie, zawieranej pomiędzy stronami.

​​​​​​​

WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA ZA ŚWIADCZONE USŁUGI JEST KAŻDORAZOWO USTALANA INDYWIDUALNIE STOSOWNIE DO POTRZEB
​​​​​​​I SPECYFIKI DANEJ WSPÓLNOTY Z UWZGLĘDNIENIEM WSZYSTKICH ISTOTNYCH OKOLICZNOŚCI.

ZAKRES OFEROWANYCH USŁUG

​​​​​​OBSŁUGA ZARZĄDCZO-ADMINISTRACYJNA
prowadzenie i aktualizacja spisu lokali wchodzących w skład nieruchomości wspólnej użytkowników miejsc parkingowych wchodzących w skład nieruchomości wspólnej;

  • prowadzenie i aktualizacja przekazanej przez Wspólnotę dokumentacji użytkowej;
  • pomoc w zawarciu umowy rachunku bankowego na rzecz Wspólnoty;
  • przechowywanie oraz zabezpieczenie dokumentacji użytkowej.
  • opracowywanie i przekazanie w formie pisemnej: projektu planu remontów, rocznego planu gospodarczego Wspólnoty, rocznego sprawozdania Zarządcy, rocznego sprawozdania finansowego;
  • pomoc w organizowaniu przetargów na roboty i usługi budowlane oraz doradztwo przy wyborze oferty ze szczególnym uwzględnieniem ceny, jakości, gwarancji, odroczonej płatności;
  • pomoc w zawieraniu na rzecz Wspólnoty umów na dostawy usług
    ​​​​​​​i mediów, w szczególności energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, wody, wywozu nieczystości oraz kontrola wykonywania tych umów;
  • pomoc w zawieraniu bądź kontynuacji umowy ubezpieczenia nieruchomości wspólnej na rzecz Wspólnoty;
  • zabezpieczenie awarii technicznych;
  • pośrednie usuwanie awarii technicznych oraz ich skutków, powstałych w obrębie nieruchomości wspólnej;
  • przygotowywanie projektów Uchwał Wspólnoty wraz z listami do głosowania;
  • organizowanie zebrań Właścicieli lokali;
  • indywidualne zbieranie głosów oraz zawiadamianie o treści Uchwał podjętych tą metodą, na zasadach określonych w art.23 ustawy o własności lokali;
  • zawiadamianie Właścicieli lokali, dokonywane w formie pisemnej, o zmianie wysokości kosztów zarządu nieruchomością wspólną w związku ze zmianą cen za świadczenie usług wchodzących w ich skład;
  • współpraca przy podejmowaniu przez Zarząd Wspólnoty istotnych decyzji dotyczących sprawowania funkcji Zarządu Wspólnoty;
  • inne czynności zlecone przez Wspólnotę w ramach "indywidualnych uzgodnień.

PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI
Wykonywanie wszystkich czynności koniecznych do przejęcia świadczenia usług od dotychczasowego zarządcy lub dewelopera, a w szczególności:

  • opracowanie protokołu przejęcia nieruchomości, zawierającego charakterystykę nieruchomości i inne niezbędne informacje
    ​​​​​​​o nieruchomości;
  • przejęcie od dotychczasowego zarządcy (dewelopera) dokumentacji technicznej, formalno-prawnej i finansowej właścicieli
    ​​​​​​​i ocena stanu jej kompletności;
  • weryfikacja stanu prawnego i faktycznego nieruchomości;

OBSŁUGA PRAWNA

  • reprezentowanie Wspólnoty w postępowaniach administracyjnych przed Urzędami Skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz innymi Urzędami administracji państwowej w ramach udzielonych pełnomocnictw;
  • reprezentowanie Wspólnoty w sporach dotyczących zapłaty w postępowaniu przed sądowym w ramach udzielonych pełnomocnictw;
  • udzielanie bieżących porad związanych z funkcjonowaniem Wspólnoty w zakresie prawa o własności lokali, prawa o gospodarce nieruchomościami, prawa cywilnego, prawa administracyjnego oraz innych przepisów prawa polskiego, a wynikających z wykonywania obowiązków Zarządcy nieruchomości w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami;
  • doradztwo i współpraca ze Wspólnotą w zakresie postępowań egzekucyjnych dotyczących windykacji naleŜności przysługujących Wspólnocie;
  • doradztwo w zakresie przygotowywania umów zawieranych przez Wspólnotę;
  • inne czynności zlecone przez Wspólnotę w ramach  indywidualnych uzgodnień.
      

OBSŁUGA TECHNICZNA

  • przeglądy okresowe obejmujące sprawdzenie stanu szyb w oknach piwnicznych i na klatkach, drzwi, studzienek rewizyjnych wraz z przyłączami, stanu zabezpieczenia przed przemarzaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej, oświetlenia wejść, klatek schodowych korytarzy piwnicznych;
  • kontrola okresowa obejmująca sprawdzenie stanu technicznego zewnętrznych warstw przegród zewnętrznych, elementów ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrad, loggii i balkonów, urządzeń zamocowanych do ścian i dachu budynku, elementów odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich, pokryć dachowych, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku, elementów instalacji kanalizacyjnej odprowadzających nieczystości stałe i płynne z budynku, przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku;
  • pośrednie zapewnienie okresowych kontroli instalacji gazowej obejmujące: przeglądy piwnic, sprawdzanie dostępu do zaworów i kurków wraz z ich szczelnością, sprawdzanie stężenia gazu w piwnicach, sprawdzanie stężenia gazu we wnękach gazomierzowych, sprawdzanie szczelności połączeń i stanu gazomierza, sprawdzanie stanu aparatów gazowych w lokalach mieszkalnych i prawidłowości ich działania oraz przebiegu procesu spalania gazu, sprawdzanie stanu przewodów spalinowych oraz wentylacyjnych;
  • pośrednie zapewnienie okresowych kontroli przewodów wentylacyjnych, dymowych oraz spalinowych, sprawdzenie przewodów kominowych, ciśnienia, sprawdzenie uszkodzeń przewodu kominowego na całej długości, włazów, drabin, drzwiczek kominowych, ław kominiarskich oraz ich bieżące naprawy;
  • pośrednie zapewnienie okresowych kontroli instalacji piorunochronnej, obejmujące oględziny części naziemnej, sprawdzanie ciągłości połączeń części naziemnej, pomiary rezystancji uziemienia oraz ich bieżących napraw;
  • pośrednie zapewnienie okresowych kontroli i pomiarów instalacji elektrycznych, w szczególności stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, łącznie z lokalami mieszkalnymi;
  • pośrednie przeglądy instalacji centralnego ogrzewania przed sezonem grzewczym, w szczególności sprawdzanie stanu izolacji, szczelności instalacji, połączeń, odbiorników, stanu technicznego węzłów cieplnych, sprawdzanie stanu urządzeń pomiarowych;
  • pośrednie zapewnienie okresowych kontroli urządzeń dźwigowych, obejmujące sprawdzenie utrzymania zgodności z dokumentacją odbiorczą oraz stanu technicznego, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich zabezpieczeń zapewniających prawidłowe użytkowanie.
  • zapewnienie pośredniego wykonywania napraw głównych bądź napraw bieżących;
  • asystę osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, jako wsparcie merytoryczne, podczas odbioru robót remontowych;

OBSŁUGA FINANSOWO-KSIĘGOWA

  • sprawowanie pieczy nad księgowością Wspólnoty w sposób umoż.iwiający Zarządowi rozliczenie się z Zarządu nieruchomością wspólną;
  • prowadzenie ewidencji pozaksięgowej, w sposób przewidziany uchwałą Wspólnoty oraz obowiązującymi przepisami prawa;
  • wykonywanie naliczeń wynikających z planów gospodarczych Wspólnoty i zakupów mediów przez Wspólnotę
  • prowadzenia analitycznych rozliczeń finansowych z Właścicielami lokali z tytułu wpłat na poczet kosztów Zarządu nieruchomością wspólną;
  • rozliczanie Właścicieli ze zużycia mediów przypadających na ich lokale;
  • przygotowanie i dostarczenie poszczególnym Właścicielom lokali książeczek opłat;
  • nadzór nad terminowością wnoszenia opłat za lokal oraz monitowanie Właścicieli lokali w przedmiocie zwłoki z ich zapłatą;
  • przygotowywanie i przesyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji podatkowych każdorazowo, gdy obowiązujące przepisy prawa nakładają na Wspólnotę taki obowiązek;
  • obsługa rachunków bankowych Wspólnoty;
  • prowadzenie i rozliczanie kasy Wspólnoty;
  • doradztwo w zakresie dostępu do źródeł finansowania remontów i modernizacji nieruchomości wspólnej oraz przygotowywanie koniecznej dokumentacji w celu pozyskania potrzebnych środków finansowych, w sytuacji kiedy Wspólnota podejmie decyzję o zewnętrznym finansowaniu realizowanych przedsięwzięć. 

 

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI

  • utrzymanie w porządku i czystości budynku oraz terenu wchodzącego w skład nieruchomości wspólnej, odśnieżanie i usuwanie liści za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm lub/i osób (dozorców);
  • kontrola utrzymania czystości i porządku;
  • inne czynności obejmujące tą problematykę, w tym m.in. utrzymanie zieleni położonej na terenie nieruchomości wspólnej - sianie lub zasadzanie roślinności, podlewanie i koszenie trawników, przerzedzanie drzew i krzewów, pielęgnacja klombów i kwietników, w tym ich nawożenie - przez wynajęte wyspecjalizowane firmy.

OCHRONA

  • umożliwienie zainstalowania na terenie nieruchomości wspólnej profesjonalnych systemów monitorujących bez konieczności finansowania inwestycji ze środków Wspólnoty, opłacanych w formie niskich miesięcznych rat.